Zasady przyjęcia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w oparciu o następujące dokumenty:

  • wniosek osoby zainteresowanej bądź jej opiekuna prawnego o skierowanie do Domu;
  • zaświadczenie lekarza psychiatry bądź neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- w razie jego posiadania;
  • wywiad środowiskowy

 

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ustalany jest w uzgodnieniu
z Dyrektorem placówki. Przyjęcie odbywa się w miarę potrzeb i możliwości Domu.

W przypadku nowo przybyłych osób do ŚDS, decyzja kierująca wydana zostaje na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, konieczny do dokonania przez Zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu niezbędnego do jego realizacji.

Zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, określa art.51 b ust. 1i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r poz. 163,693)

ZACHĘCAMY, BY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-06
Data publikacji:2016-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2877